VENNUPOTU QUOTES IN TELUGU

బావినే గెలవాలనుకునే వర్షము యాబడికితెలియదుగా, నీవైతే విజయం పొందవచ్చు. (Winners don’t wait for the right season to defeat the obstacles, if you want, you can win anytime).

మనం బాధితులైనా, మనం తలపినప్పటికీ ఉండాలి. (We should stay strong even when we are troubled).

సాఫ్ట్వేరు లోకి రాసిన మార్గమే దారి. (The path you choose for software is the right one).

ప్రేమ ప్రపంచం ఉందో ఎక్కడ లేదు కానీ ఆడుకున్న మనసు తో ఉంటూ ఉంటుంది. (The world of love may not exist anywhere, but it is always in our minds and hearts).

నా జీవితం ఒక వివరణ లేదు, కానీ ఒక కథానికి సామాన్యంగా ఉంటుంది. (My life has no description, but it is generally attached to a story).

మనిషి ఎంత బలమైతే ఉన్నారో, ఆ శక్తి ప్రకటించాలి. (No matter how strong a person may be, that strength should be shown).

అత్ను జీవితం ఒక ఆనంద పూర్ణ సారం, అది మనం ఆనందించాలి, అర్థం పెరుగుతుంది. (Life is a complete essence of happiness, we should enjoy it, it makes sense).

మనం ఓకాడికి విరామాన్ని ఇవ్వకుంటే, మన జీవితం ఒక నిమిషమే కాదు. (If we don’t give someone a break, our life is not just a moment).

మనిషి ఎలా ఉన్నాడో అతను ఆ పరిస్థితుల ప్రభావంలో ఉంటుంది. (Who we are is influenced by our circumstances).

పాపం చకితనంగా ఉన్నాది, కానీ పుణ్యం ప్రభావంతో ఉంటుంది. (Sin is crippling, but virtue has power).

ప్రీతి నిజమైనది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు లేదు, కానీ ప్రేమ మన ముఖాల్లో ఉన్నట్టు నోకుతుంది. (We don’t know where love is, but we see love in our faces).

నైపుణ్యం జ్ఞానం కాకుండా ప్రపంచం లో ఏదైనా కనిపించాలంటే వెంటనే చేయాలి. (Without skill or knowledge, we should do something immediately to appear in the world).

ప్రేమ మన జీవితం లో జరగబడింది, కానీ ప్రేమ ముఖము జరగబడింది. (Love happened in our life, but love happens on our face). AA SOBRIETY ANNIVERSARY QUOTES

మనిషి చేయింపులు మాత్రమే కొనసాగినట్లయితే, వాళ్లు నాశనమే కారణం. (If we only remember the good things we did, they are the cause of our destruction).

శ్రద్ధ లేదని తో చేయు జీవితం వెనుకకు నెలవు వేయాల్సిన విషయం. (Life that is lived without faith should be hidden away).

మనిషి ఒక సంతతి, తన దేహము ఒక వైభవం. (A human is a lineage, his body is a glory).

ఎదురు స్థితి అదే ఉండాలి కానీ అలంకరించిన నిర్మాణం కావాలి. (The situation should remain the same, but the habit should be decorated).

రక్తం పనిపూర్వకంగా ఫ్లోత్ అవుతుంది కానీ సంతానం ప్రేరణకరంగా ఫ్లోత్ అవుతుంది. (Blood flows with force, but progeny flows with inspiration).

ఉన్నాయితే సందర్భం తిరస్కరించారని భావిసకండి, లేదా మూల్యం తెలుసుకోకండి. (Don’t assume they’ve rejected you when the context has changed, know your value).

నీ స్వతంత్రంగా ఉండండి, మరియు మనస్సు పూర్తిగా ఉండాలి. (Be independent, but the mind should be complete).

పర్యావరణం అనే ఒక సంబంధం ప్రతి మనిషి మాటలు మరియు నడవడానికి కలువకునే విధంగా ఉంది. (The environment is a relationship that connects human words and actions).

అమలు చేయకుండా వివరణ పెడుతున్న నేటి రంగాలు, నాళ్ల రంగాలు తామసం లేకుండా మారవచ్చు. (Today’s colors described without activity, yesterday’s colors can change without laziness).

ఆయను, ఆమె నే మనలో ప్రేమ జాగ్రత్తకం కల్పించే ప్రేరణా పథాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. (They seek inspiration from the paths that awaken love in our minds).

మిడతితగిన సమయంలో ఉదయం జరుగుతుంది. (Sunrise happens during moderate times).