VANDANARPANE QUOTES IN KANNADA

ವಂದನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿದೆ. (Gratitude is the sign of worthiness)

ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಅಗಾಧ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. (Those who have profound happiness with gratitude along with kindness, love and knowledge.)

ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸಾರದ ಅನುಭವವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! (All the experiences in my life is possible only with your blessings, Thank you)

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. (Gratitude is the unique quality in our life)

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನೆನ್ನೆಯ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ (Whenever tears fall from my eyes, I feel your grace, My God)

ನಮ್ಮ ಸುಖ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಒಳ್ಳೆಯತೆಯಿಂದ. (Our happiness does not come from the outside, it comes from the goodness that we generate from our heart)

ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಹಾಗೂ ಕೃಪೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿವೆ. (Your virtues and blessings took care of me abundantly)

ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಯ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ! (Perhaps, the meaning of my complete success is your blessings)

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯದ ಪೂರ್ವಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಅಸದೃಶ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. (The reason for all our problems is not our past, but our unique practice of gratitude and appreciation)

ಮನುಷ್ಯನ ಎಡವದ ದಾರಿಗೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೇವೆ. (In order to avoid a man’s misguided path, we slowly grow our spiritual life)

ನೀವು ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. (You can get maximum happiness when you open your mind.)

ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. (Whichever people show gratitude, they will gain inspiration.)

ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಳುವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು. (The stream of love should flow purely in our hearts) I DON T DESERVE YOU QUOTES

ನಮ್ಮ ದೇಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನವರೆಗಿನ ಸಂಪತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಕೂಡದು. (Even if our body is not rich and prosperous, our heart should not forget God.)

ಕೃಪೆ ಕಾಣುವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಫಲವಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು.”

(Gratitude is not the result of behavior, but the beginning of genesis in the heart.)

ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಧನಸಂಪತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. (Our heart should be filled with completeness and wealth)

ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. (Your help is the foundation of my strength)

ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು. (I cook firewood because you took care of me)

ನೇರ ಉದಾತ್ತ ಹೃದಯನಾಡಿಗೆ ಕೃಪೆ ದುರ್ಗಮ. (Gratitude is rare to the pure and noble hearts)

ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯ ಮುನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಾನುಗಲ್ಲ. (My life is worthless before your mercy)

ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಹೋಗಲು? (Whom shall I recall in my life’s delicate parts?)

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನೀವು. (If there is anyone in this world who has surprised me, it is you.)

ಈಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. (The reflection of mercy is the foundation in the process of birth and liberation by god)

ನೀನು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ರೂಪವಿದ್ದು ನಾನು ನಿಂದೆ ಸಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. (It is because of your beloved form, I was able to tolerate criticism)