TRUST MALAYALAM QUOTES

“വിശ്വസം അറിയുന്ന തിയറ്ററിനോടുള്ള തുള്ളി അകുറയാക്കുന്നു.” – ജോർജ് ഹൈബർട്

( Doubt undermines the trust that knows the truth. – George Herbert)

“വിശ്വസം നിറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അറിവ് വർധിക്കുന്നത്.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി

( It is trust that increases knowledge. – Mahatma Gandhi)

“ഒരു പ്രണയം വിശ്വസമാക്കുന്നത് പനിയെ ഉയരുകയാണ്.” – അല്‍ബർട്ട് എയിൻസ്റ്റൈൻ

( Trust elevates passion to the level of devotion. – Albert Einstein)

“വിശ്വസത്തിന് പുതിയ ശക്തികളുണ്ടാക്കാൻ പ്രാരംഭിക്കുക.” – എഡ്വാർഡ് വെർട്ടിംഗ്

( Begin with trust to create new strengths. – Edward B. Vertin)

“വിശ്വസം ഒരു ആൻടിഡോട്ടു പോലെത്തന്നെ വെറും ആണ്. ഇല്ലാത്തതിൽ ജീവനം സാദാരണമാകും.” – അബ്ദുൽ കലാം

( Trust is like an antidote, without which life becomes ordinary. – Abdul Kalam)

“ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും പുതിയ പൊതുവേ വിശ്വസം വരിക്കില്ലാതെ നിക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ പുലര്ത്തുന്ന സമർത്ഥം കുറഞ്ഞുപോകും.” – ചാർലസ് ഡിക്കൻസൺ

( When brothers and sisters do not trust each other in a new society, the burgeoning strength diminishes. – Charles Dickens)

“ഇന്നുവരെ നീണ്ട സമയത്ത് വിശ്വസം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസത്തിലൂടെ വിവേകവും സമ്മതിയും കിട്ടുന്നു.” – ജോർജ് ഹോയ്ക്കിങ്

( Trust has long been established. Wisdom and consensus are obtained through trust. – George Joachim Hoecking)

“വിശ്വസിക്കുക അറിയുക. അറിയുക വിശ്വസം.” – ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ

( Believe and understand. Understand and believe. – Francis Bacon)

“വിശ്വസം പറ്റിയോ മറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നിട്ടിലൂടെ വിശ്വസം പെരുമാറ്റം ചെയ്യുക.” – രാബിൻദ്രനാഥ് ടാഗോർ

( If you have lost trust, regain it through trust. – Rabindranath Tagore)

“വിശ്വസത്തിലൂടെ വിവേകവും സമ്മതിയും കിട്ടുന്നു.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി

( Through trust, wisdom and consensus are obtained. – Mahatma Gandhi)

“കാരണം ഞങ്ങൾ യാതൊരു പക്ഷം നൽകാൻ വിശ്വസമില്ല.” – ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ

( Because we do not have trust in any party. – George Washington)

“വിശ്വസിയുടെ സമീപനത്തിൽ പക്ഷാന്തശില ആകുക.” – ഡാർവിൻ

( Be impartial in the presence of the trusting party. – Darwin)

“വിശ്വസത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രണയം മാത്രമാണ്.” – സ്വാമി വിവേകാനന്ദ QUOTE MASTER OOGWAY

( The meaning of trust is only love. – Swami Vivekananda)

“വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജാഗ്രതയിൽ മുറിവുകൾ നേരിടുക.” – ആയിഷയുടെ ഗ്രന്ഥം (ഖുർആൻ)

( Set limits when considering trust. – The Book of Isaiah (Quran))

“പുതിയതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിശ്വസത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഒരുപാടു പ്രവർത്തിച്ചവർ രാജാക്കന്മാർമാരടിപൊളിക്കും.” – ഗാന്ധി

( Those who always work with trust, without doing anything new, are more successful than kings. – Gandhi)

“വിശ്വസം മനുഷ്യനെ അതിജീവനത്തിലേക്ക് കരുതുന്നു.” – ജോർജ് ഹോയ്ക്കിങ്

( Trust leads man to ultimate life. – George Joachim Hoecking)

“വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ സ്വർത്ഥതയാണ്.” – ജോർജ് സാന്റ്ടായാന

( The ability to trust is a new selfishness. – George Santayana)

“വിശ്വസത്തെ ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പെട്ടിയാണ്.” – മല്ലയാള പഴയ പഴംകുറി

( A good hammer breaks trust. – Old Malayalam Proverb)

“വിശ്വസത്തിന്റെ മൂലം പ്രണയം തുടരും.” – ഫ്രാൻസിസ് ഡെ സെയിലാന്

( Love continues because of trust. – Francis de Sales)

“വിശ്വസത്തിന്റെ ജലത്തിനെ അറിയൂ.” – മാധവി കുട്ടം

( Know the water of trust. – Madhavi Kuttam)

“ജീവിതത്തിൽ മേലുകയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളൂ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പാടില്ലാതെ ജീവിക്കുകയും ഇല്ല.” – സ്വാമി വിവേകാനന്ദ

( Stand on the top of life. Therefore, you cannot survive without trust. – Swami Vivekananda)

“പുതുതായി കാണിക്കുന്നു എന്നപ്പോൾ വിശ്വസിക്കും.” – ജാക്ക് ലോണ്‍ഡന്‍

( Trust when you see something new. – Jack London)

“പുതിയ ജീവിതാവകാശം ഗുണനിരതമാക്കാൻ വിശ്വസമില്ല.” – അല്‍ബെർട്ട് കാമ്യു

( There is no trust in making a new opportunity a virtue. – Albert Camus)

“വിശ്വസത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ സ്വന്തം മനോഭാവത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുക.” – രാഹുൽ ദ്രവിഡൻ

( Determine the chances of success in trust based on your own attitude. – Rahul Dravid)