TELUGU CHEATING QUOTES

వ్యాజమునకు వీళెదర సాయంత్రం జీవితానికి అద్భుత స్పర్శమున్నట్లు లేవు – Cheating is like a touch of poison, it can ruin your life.

పూర్తిగా నమ్మలేము కానీ సంపూర్ణమైన నేరం కాకపోతే జాగ్రత్తగా ఉంటాము – We may not believe completely, but we need to stay alert all the time.

ఒక సర్టిఫికేట్ ఉన్నంత మాత్రం ఒక వ్యక్తి శ్రీమంతి అవుతాడు కాకపోతే అవి వర్తిని తడుపుకోవడం కాదు – Having a certificate doesn’t make someone rich, taking advantage of it makes them rich.

ముఖ్యంగా తాను పడిపోయిన అదాలతులకు నమ్మకం లేదనిపిస్తుంది – A lack of trust in oneself will be revealed in court.

తన పాత్ర నిర్మించే పని చేస్తుందని అనుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువ విధంగా చ్యవరిగా ఉండలేదు – If you think that you can do your job without honesty, then you cannot excel in the world.

పని తీసే సమయంలో అన్ని ప్రశ్నలకు తప్పిన సమాధానం కలిగినప్పుడు, మరికంటే ఒకవేళ వాటిని తట్టుకొని జనాలుకు కష్టం కలిస్తారు – When you give wrong solutions to all the questions raised in your work, then sometimes people suffer from them.

ఉద్యోగం కన్నా జీవనం మెరుస్తుంది కదా కానీ ప్రతి కార్యములో నిజమైనది ఉండాలి, వేరే విధంగా అలవాట్ల్లో ఉండకుండా – A job may be temporary, but life is eternal. There should be truth in every work, without being dishonest in any way.

మరింత పని చేసే శక్తి లేకపోతే, అలవా చెయ్యాల్సి ఉండాలి – If one doesn’t have the power to do more work, then they must be content with what they have.

మనం చేసే ప్రతి పనిని నిజంగా చేస్తే ప్రపంచంలో ఒక అమృత తోడుపు ఉంటుంది – If we do every work truly, then there is a fountain of nectar in the world.

తన యొక్క అధికారం ముగ్గురు కూడా మెరుస్తుంది – Abusing power is even more dangerous.

ప్రేమకు అందరు పవర్ ఇవ్వదగానే అన్ని సందర్భాల్లో ప్రేమ లేదా అలోచనా వివిధులు ఒకటి చేస్తే ప్రేమ కూడా గుర్తు పెరుగుతుంది – If, in every context, people prize love more than power, then love will reign supreme.

నిజాయితీ లేని ప్రేమం, బాధితులకు విడివిచించకపోవడికి కారణము – Love without truth is the cause of not giving freedom to those who are in trouble.

అన్ని చెక్ కూడిన వ్యక్తి శ్రీమంతి అవుకున్నాడు కానీ ఒక నిజమైన మనిషి లేకపోతే ఆ మానవు లేరు – A person who has cashed many checks may be rich, but a person who is truthful is priceless. APPRECIATE A GOOD WOMAN QUOTES

నిజమైన ప్రేమం లేకపోయిన అది అనేక సమస్యలకు కారణం – A lack of true love is the cause of many difficulties.

శ్రద్ధనీయంగా నిజమైన వ్యక్తి ఒక సమస్య నివారణ చేయగలడం లేదు – A reliable person cannot resolve a crisis.

నిజమైన వ్యక్తి తన మట్టం మీద శాశ్వత తీరాని ప్రేమం జరిగితే చాలా మంచిది – If a truthful person’s love rests on solid ground, it is very good.

సుదీర్ఘ కన్నీటి ప్రేమం మద్యపు పోటీ లాంటి తొలగింపు – Long-lasting love is a cure for drunkenness.

జడమైన ప్రేమం లేదా లక్ష్యంతరనం ఉండపోతే, తప్పక స్నేహం తప్పు – Friendship is wrong when there is no true love, or when there are different objectives.

అంతటా కలిసింది కానీ ప్రేమం సదా ఉండేటట్లే – What is merely an alliance will cease, but love will remain constant.

వాడికి వాటిని కలిగించిన వ్యక్తి చూస్తూ పడేసుకోకండి – Don’t break the heart of the person who gave you everything.

నిజమైన స్నేహితుడు లేకపోతే జీవనం ఒక సొందరు నెమలితో పోల్చుకున్నాడు – Without a faithful friend, life is like a beautiful flower without fragrance.

నిజాయితీకి పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి వాడికన్నా ఎక్కువ ఉన్నతి పొందగలదు – Integrity cannot be surpassed by anything.

సంపూర్ణమైన సమాచారం లేని ప్రేమం రామాన్ని కదిలించేది – Incomplete information and dishonest love break Rama’s bow.

జీవితంలో నిజమైన శక్తి మరియు ఉపయోగం అన్నికి కావాలి – A true power and use should be possible in life.