SAD QUOTES IN TAMIL ABOUT LIFE

உயிருக்குள் சோதனை பலம் இல்லை, உடலுக்குள் பயன்கள் எதுவும் இல்லை – Life in itself, has no value and the body has no purpose.

உண்மையில்லாமல் கனவு கடந்து போகின்றேன் – I am living my dream life without reality.

கடலின் ரசத்து போல் நீர் ஈரமுள்ளவனை விட மிகவும் ஈரமான மனிதன் நான் – More than a person full of ocean’s saltiness, I am a person full of emotions.

வாழ்க்கை என்பது கிடையாது, அதை ஒரு சுற்றுச் செருக்கல் என்பது மீண்டும் மீண்டும் – Life is unattainable and it’s an everlasting struggle.

பெண்களின் வாழ்விலும் பையனுக்கு அழகு கிடைக்கும், ஆனாலும் அவனுக்கு வாழ்வில் அழகுள்ளவர்கள் கிடைக்கும் – In a woman’s life, a boy finds beauty, but in his life, he finds beautiful people to live with.

நான் மட்டும் ஒரு உபயோகம் மிகவும் சிறப்பான வாழ்க்கையில் பகிர்ந்துகொண்டு செல்போம் – We will just share something important in this beautiful life.

வாழ்வை ஆராயும் வழிவகுக்கும் பின் வாழ்வைக் கரித்தில் விடும் – Life is a secret, and after we learn its mysteries, we must discard it.

உயிருக்கு நானும் பல நாட்கள், ஆனாலும் வாழ்வில் நம் வாழ்கைகள் மட்டும் ஒரு நாள் – I have many days for my life, but in life, our lives are just one day.

மனுஷர் வாழ்வில் ஒரு பேரைத் தாங்குவதுண்ணோ – Are we really living or just surviving in our lives?

கருப்புமாப்பின் நான் சிறந்த மின்னை பிடிக்க பின்னர் அதை பிரித்து எனக்கு வரும் வெகு நோய்கள் – The more I eat the best of meat in the world, I get more diseases.

நாம் உயிருக்கு அழகும் பலனும் கொண்டவர்கள், அவர்கள் சாதனைகளை உருவாக்கிய வாழ்க்கையில் நடந்ததும் இல்லை – People who have beauty and wealth in their lives aren’t always the ones who made their lives fulfilling.

உடல் பிரியாணி போல் பாதுகாக்க மாறிய தோழர்கள் இருக்கின்றனர் – The friends who were there for me and transformed my body like Biryani.

சகிதி முழுக்கல் ஆன வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு போக்கு மட்டுமல்ல நாம் – We are not just a step away from becoming a life full of capacity. TOWERGATE LET PROPERTY QUOTE

கண்ணின் பேராசை தனில் ஒரு கலவையாக இரண்டு தோள்கள் சிறுசிறுக்காக பிரிக்கின்றன – The pain of the eyes, like a nightingale’s song, breaks the two small hairs.

ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு சந்தேகமில்லை, அவர் விளைவுகளுக்கும் மீட்கிய நிகழ்வுகளுக்கும் எப்படி நல்ல திறப்பைக் காண்பிக்கலாம் என்பது வழிகாட்டும் வழி – When there is someone, there is no doubt in ourselves, and we can see the good actions that can prevent the outcomes.

பழியும் நிறுபகமும் கிடைக்கின்றன காலம், புதியமும் எங்கள் வாழ்க்கை – One that’s full of old and new things, that is our life.

கனவில் நாம் மன திறக்கத் தவிர்கின்றோம் ஆனால் நாம் பக்கத்தில் திறக்க வேண்டும் – We open our minds in our dreams, but we must open our hearts in our actions.

துருக்கிட்ட மனதில் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இல்லை – Life can never be lived from a broken heart.

உயிர் மிகவும் இலக்கியம் போல் இருக்கின்றது – Life is more like a literary work.

மனதில் பிளாக் படி என் வாழ்க்கை வாழ்வே வழிகாட்டப்பட்டது – My life was blacked out by my heart.

உன் நடுவின் பரிமாணம் என் மீது பெரிய பீதி உருந்தும் – Your smile is such a great sadness for me.

பழுதுக்கொண்டு பிழைப்பவனேயே இன்னும் சரியாவது ஏதுள்ளது – The one who has made mistakes will never understand what is right.

வாழ்வில் உணர்ச்சியால் மனம் சுற்றிப் போகும், பகையால் மனம் அடையாளங்கொள்ளும் – We may lose our minds in sorrow, but we must remember that we endure hatred.

காணும் எல்லாம் மறக்கும் கண்கள் – The eyes which see everything will eventually forget.