RAGHAVENDRA SWAMY QUOTES IN KANNADA

“ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೋ, ನೀವು ಇದೇ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಬೇಡಿ.”

“ನನ್ನ ದಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು.”

“ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮುಖಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

“ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.”

“ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.”

“ಕೇವಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ.”

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೇಡಿ.”

“ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹುಡುಕು.”

“ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಡಿ.”

“ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಧಾರಿಸು.”

“ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು.”

“ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಿ.”

“ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.” UNWANTED PARENTING ADVICE QUOTES

“ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಿರಿ.”

“ನನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಕಮಲನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ.”

“ನನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ.”

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುವೆನು, ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರಿ.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಹಿಂದೆ ಇಡಿ.”

“ನನ್ನ ಕೃಪಾ ಡಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.”

“ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.”

“ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇಡಿ.”

“ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲ.”

“ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.”

“ನನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.”