PSYCHOLOGY QUOTES IN TAMIL

மனம் மயக்கும் சிறுகதைகளில் உள்ள அர்த்தம் அளிக்கிறது (Mind creates meaning in tiny stories that it conjures)

துன்பத்தை அடைந்து வாழ்வதற்கு நிகழ்கை கண்டறியுங்கள் (Recognize the cause of your suffering to live a fulfilling life)

இருதயம் மகிழ்ச்சியைக் காட்டும் போது உண்டாகும் நன்மை அனைவருக்கும் கடன் (Happiness is a debt we owe everyone when our heart shows it)

உள் நுணுக்கத்திற்கென உயிரைத் தேடு (Search for the soul within the depths of the subconscious)

அழிச்சு பற்றிய குறும்படம் நம் இறுதியில் கிடைக்கின்ற தேவைகளை பற்றி தமிழை மீண்டும் மனிதர்களுக்கு நினைப்பதில் உண்டு (A moment of embarrassment can rekindle memories of our human needs)

புதிய விஷயங்களைவிட பழையவை பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன (Old things trigger bigger changes than new things)

மனம் திருப்தியை எண்ணி விரைவில் நலன் தேடுகின்றது (The mind seeks goodness soon after being satisfied)

நீதி நடக்க முன்பே சமாதானம் கிண்களித்திருக்கும் (Peace precedes justice)

குறிப்பிட்ட தரவுகளை நறுக்கி அறிஞர்களாய் வாழ முடியும் (People can live as experts by assimilating specified data)

நோக்கச்சகரம் எப்போதும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று போது நேர்மைக்குரிய தகவல்களை மட்டும் கண்காணிக்கும் போது பிழைகளும் கண்டறியுங்கள் (When observing attentively, acknowledge errors that arise even when perceiving accuracy)

ஒருவரிடத்தில் ஏற்பட்ட வழி ஒருவரைத் திருப்தி செய்ய முடியும் (A way that benefitted someone can also satisfy others)

முக்கிய உத்தரவுகளை எடுத்து ஒரு மறுபொருள் உருவாக்குகின்றது (The mind creates a substitute reality that emphasizes important responses)

உயிர் மிகவும் வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தி புறக்கணித்து கொள்ளப்படுகின்றது (Often, people are formed from their differences) SIGMA GRINDSET QUOTES

ஒருநோக்கி தனிப்பயனை அறியும் போது தனக்கு எதிர்பார்வையின்றி சொல்லுவது கடினம் (When a person understands their benefit from a perspective, criticizing it becomes harsh)

உணர்வுகள் நிலையாகக் கொண்டிருந்தால் மனம் எப்போதும் சிற்றறையாக இருக்கும் (The mind remains steadfast if beliefs remain steady)

நீராட்சியின் திசையை பார்க்க வேறுபாடுகள் உண்மையில்லாது உள்ளன (Diversity without truth exists everywhere)

ஒருவர் மனதில் இருக்கும் வேறுபாடுகளுக்கு அடிப்படை ஆதரவு என்பது குறிப்பிடுகின்றது (Supporting the fundamental differences in a person’s mind is necessary)

மனம் ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் (The mind must be happy for someone)

மனிதர்களின் வாழ்வு பொதுவாக பெரிய உலகமாக கணக்கிடப்படுகின்றது (The life of each person is part of the bigger world)

வாழ்வின் துணையாக உள்ள நறுக்கம் கிறுக்கும் என்னுடைய மன உறுதிகளை செய்யுங்கள் (Create the testament of my mind by being small alongside what supports life)

மனிதனின் பொருளின் கட்டளைகள் அந்தக் கட்டளைகளின் கடுமை உண்டு (The ideals of a person are conflicting with those of other people)

சமூகங்களின் வீதம் பெரியது (The outskirts of society are vast)

பிழைகள் மாற்றும் அளவுக்குப் பிறகு உங்கள் நீளம் உயரும் (Growth occurs after correcting errors)

பெரும் புனிதமான உண்மைகளுக்கு மனம் தங்குகின்றது (The mind reveres grand truth)