MISS YOU MALAYALAM QUOTES

“നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ദിവസങ്ങൾ തന്നെ പോയി പോയിരുന്നു.”

“Days have passed without you.”

“എനിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല.”

“You don’t know the things I wait for.”

“നിങ്ങൾ ഒരു പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അലയേണ്ടത്.”

“I need you like a fish needs water.”

“നിങ്ങൾ ഇനി പിന്നെ താമസിക്കും എനിക്കു തകർക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു.”

“I tried my best to leave you but I will now stay back.”

“വെട്ടിവിട്ട ഒരുവൻ നൂറു പാടുതന്നെ നാഴികകൾ കൈകളിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു.”

“One who let go of someone will hold on to a hundred sorrows.”

“നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ സഹായം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ താഴെ ഉഴുവുകളിൽ കടക്കാനും വരും.”

“Without you, I will struggle to help others or go deeper into the valleys.”

“എന്നെ മറന്നാൽ ജീവന് പോകും, പക്ഷെ നിങ്ങളെ മറന്നാൽ സഹിക്കാൻ പരിമാറ്റവും പോകും.”

“If I forget myself, life will go on but if I forget you, I will lose my ability to cope.”

“നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സീരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല.”

“Without you, it’s impossible for me to find my way.”

“എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാവവും സന്തോഷവും വേണ്ടത്.”

“I want your sins and happiness.”

“നിങ്ങളെ ഇഴക്കാൻ നാം ഉയര്ത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷങ്കർപിച്ചത്.”

“We raised you high to forget you.”

“നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽക്കൂടി തെറിയാൻ പറ്റിയാലും നോക്കുന്നത് കഷ്ടം.”

“It’s hard to see things without you, even if I can imagine it.”

“കമ്മീഷിനുള്ള അനുമതി നീക്കിയെന്നു തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല.”

“Without you, it’s hard to see the impact of removing permission.”

“നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടാകുന്ന വിരിയുകളിൽ പിടിച്ചെടുക്കാനും തന്നെ പോലെ.” BI QUOTES FUNNY

“I’m stranded in deserts of choices without you.”

“മറഞ്ഞു പോയ പക്ഷെ ഓരോ കളികൾക്കും ഇനിയും മണിക്കൂറുകളും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

“Though the game is over, I’m still counting the minutes.”

“നിങ്ങളുടെ മടിക്കുറി കൊണ്ട് അറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

“With your shortage of endurance, I’m counting until you come back.”

“നീ വീണ്ടും വരുന്നില്ലേ.”

“Won’t you come back again?”

“എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടു കൊണ്ടില്ല, നിന്റെ പോലെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല.”

“But I haven’t seen anyone like you, I don’t like anyone else the way I like you.”

“നിങ്ങൾ അരികിൽ കാണാൻ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നവർ തെളിഞ്ഞുകഴിയണം എന്നെ.”

“Those who tell me that I can see you in my memories should be silenced.”

“അലമിനികളോട് മോഹമായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുഞ്ചിരികൾക്ക് നിനക്ക് ശരിക്കും പറ്റൂ.”

“You are really suitable for the butterflies that stand filled with the charm.”

“നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ.”

“If you don’t think of me, not even a single word will be spoken.”

“നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.”

“You are the only one who told me to speak.”

“എന്തെന്നാൽ പൂവിലെ ഒരു പാടു ഒഴുക്ക് നിറം, നിനക്ക് ദൂരമായി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ.”

“I am like a drop of dew on a flower, standing far away from you.”

“കിട്ടിയതെന്താ കണ്ണേകും പറയാറുണ്ടോ? ഞാൻ തനി നേടാനിടയില്ല.”

“What’s the use of seeing when I don’t have you.”

“നിങ്ങൾ എനിക്കു പോയാൽ ഞാൻ പോകും, പിന്നേം നിങ്ങൾ പോയിരുന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല.”

“I will go if you leave me but I won’t go if you have already left me.”