MALAYALAM WRITERS QUOTES

“ഉയിരെടുക്കൽ സിംഹത്തിൻറെ പൊന്മാലയിലെത്തുന്നത് അതനിൽ നോക്കി വസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഉയിരെടുക്കാൻ പറയുന്നു” – ക഼സിം ഹജാരി

“Entering the golden necklace of the lion, to look at the object and take a breath – this is why I say ‘live’.” – Khasim Hajari

“അനുഗ്രഹവും ഇയാളുടെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല” – ജമാൽ ഖദർ

“Grace has never abandoned him.” – Jamal Kadar

“മഞ്ഞിനും മിഴിയും കൂടെ പിറന്ന പൂവിൽ പരിപൂർണ്ണത നേടിയിരിക്കുന്നു” – ഉണ്ണി രയിൽ

“The fullness of perfection is achieved in a flower born with rain and dew.” – Unni R.

“പ്രണയത്തിന്‍പോയ പ്രളയത്തിനൊരു സമാനം കിട്ടിയാൽ സ്വപ്നത്തിലാണെനിക്ക് സമാധാനം” – കടകവേഷം സുരേന്ദ്രൻ

“If I get something equivalent to the destruction of love, I am at peace in my dreams.” – Kathakaveesam Surendran

“വാക്കുകൾ പിരിഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ കണ്ണുകളും കാണാം പുറകിലുള്ള മരങ്ങളും പനിമയും”- കുഞ്ഞുശേഖരന്‍ പറവണ്ണപുഴ

“When words break, we can see the eyes of the wind and the trees and the fragrance behind us.” – Kunnukulam Paravannapuzha

“പ്രണയത്തിന്‍പോയ പ്രളയത്തിനൊരു സമാനം കിട്ടിയാൽ സ്വപ്നത്തിലാണെനിക്ക് സമാധാനം” – കടകവേഷം സുരേന്ദ്രൻ

“If I get something equivalent to the destruction of love, I am at peace in my dreams.” – Kathakaveesam Surendran

“രസതന്ത്രത്തിൽ, നായരുമായി ആണു ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി നൽകേണ്ടത്; പിന്നെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു അടിപൊളിയോടും എനിക്ക് ആദരം നേടാമെന്ന് സമൂഹം പറയുന്നു” – പണ്ടേ ശീലി

“In aesthetics, I must give respect to the dog; but society tells me that I cannot gain respect from a wise and smart person.” – Pante Sheeli

“പൂമാലയെന്ന പൂമണി എന്നും കിടുംബിനെന്ന വിവാഹ പണ്ഡിതന്റെ പ്രശാസനത്തിൽ ചാരി കളിച്ചു” – അയാൽ യമുനാ പുഷ്പം

“The flower of the earth and the marriage of the cuckoo were played in the administration of the pundit.” – Ayal Yamuna Pushpam

“പ്രണയമാണവസാനം ക്ഷണത്തിലും എല്ലാ പ്രണയികളുടെയും തേജസ്സാകട്ടെ നീ” – കെ.ജി മരുപ്പടി

“Love is the culmination of all loves, you are the brightness of their light, even for a moment.” – KJ Maruppathadi EAZY E QUOTES

“പിഴിഞ്ഞു നിരയുന്ന വെള്ളവും, വിവിധ തടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പതാന്തരങ്ങളും, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള (കച്ചവടം) മുഴകളും കണ്ട് യോഹന്നന്‍ കണ്ണീരും പുഴുങ്ങിയെഴുന്നു” – കടകവേഷം സുരേന്ദ്രൻ

“Johanan tears shed at the sight of silver water, diverse channels and the nearest (rocky outcropping) beaches.” – Kathakaveesam Surendran

“കാണാന്‍ തൂക്കി മുറുകിക്കൊണ്ട് നീ കാണാനിടയായ എന്‍റെ കണ്ണികള്‍ അനാഹുതമാകുന്നു” – പാവന ഹരീഷ്

“You wink, And my eyes that long to see you are discouraged.” – Pavan Harish

“കോഴിക്കോട്, ഇപ്പോഴും കൊണ്ടാടിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്” – മനോരമ പി എസ്.

“Kozhikode, even now, is what I remember in my mind.” – Manoram P.S.

“മാനിതന്റെ മാനത്തിന്‍റെ പുറം കണ്ണികള്‍ കാണിക്കുന്നതാണ് കവിത” – ജി. രവീന്ദ്രന്‍

“Poetry shows the external eyes of human dignity.” – J. Raveendran

“മാഴി പെടുത്തിയ കരിമാനിങ്ങൾ കാട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. അറുതിമീതെഴുന്നു പാവപ്പുറവും ലോകത്തിലെ എക്കെയാണോ എന്നാണു പറയുന്നത്” – സചിദനന്ദന എസ്.

“The black hills are now covered. Is there any further proof that the edge of the world is the boundary of darkness.” – Sachidanandan S.

“മിനിയേടത്തിലൊരു പാതകം പിന്തുടരുകെന്ന് നാം ബാധിച്ചു. കളിയും ശബ്ദവും പൊളിച്ചോട്ട് പാതയും സവിശേഷതകളും പരിഗണിച്ചു അകയ്ക്കുന്ന തീയോലജിക്കുള്ളിൽ പുരസ്കാരമാകുന്നു” – ശിഖരശിഖരൻ

“We were eager to follow a path in the miniature house. Recognizing the characteristics of play, sound, road and theology, we inculcate them in appreciation.” – Shikharshikharan

“മഴവിളിയിൽ കാണാൻ ദീപ്തി ഉള്ളിൽ കാണാൻപോലും കണ്ണീരും വാക്കുകളും പിടികിടന്നിരിക്കുന്നു” – വി. മധുസൂതനൻ നായർ

“Tears and words remain trapped, even when seeing light in the thunderstorm” – V. Madhusoodanan Nair

“ഇന്ദിരാനഗരികളിൽ ഉള്ള പൂക്കളിലും മഴവിലുകളിലും പ്രണയത്തിനു വാക്കുകൾ മാത്രം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. “- പിൻ അറബി

“Only words of love are reflected in the flowers and rain in Indiranagar” – Pin Arabi

“മണിപ്രവാളം കാണാൻ ഏ