MALAYALAM MEANING OF QUOTE

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – “ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയം പെറ്റത് എന്താണെന്നല്ല, പിന്നെയുള്ള പതിറ്റിയും കാണത്തിനുള്ള സാങ്കേതികതകളും.”

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – “ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പത്തു ആരംഭിച്ച രീതികളോട് ഒരുമിച്ചു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.”

“You must be the change you wish to see in the world.” – “ലോകത്തെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ വലിയ പരിഷ്കരണം അനുഭവപ്പെടുത്തണം.”

“Believe you can and you’re halfway there.” – “നിങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം സമീപം കാണണം.”

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” – “ജീവിതത്തിൽ സമാഹരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കാവുന്നു: സംഭവിക്കുന്നു മറുപടി അനുഭവപ്പെടുന്നു.”

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.” – “സന്തോഷം ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾക്കു ബന്ധിപ്പിക്കണം, ആളുകൾക്കോ വസ്തുക്കൾക്കോ അല്ല.” QUOTES FOR FRANCE

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.” – “ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടാൽ, നിങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ കിട്ടും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിന് കാണാവുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല.”

“If you don’t stand for something, you will fall for anything.” – “നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അനവധി കണക്കും വിറയും.”

“I would rather die of passion than of boredom.” – “ഞാൻ ഊഴംപെടുകയും അശോകിക്കുകയും കൊണ്ട് പുതുമയത്നം പുരയുകയാണ് പിൻപിടുക.”

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – “വിജയം അന്തിമമല്ല, പരാജയം മരണം അല്ല: തുടരേണ്ടതാണ് സാഹസമായി പൊളിച്ചുകൊളുന്നത്.”