LIFE PARTNER QUOTES MARATHI

“जगण्यासाठी जो जिवंत आहेत त्यांचा साथ लागणे ही सगळ्यांपेक्षा जास्त महत्वाचे असते.” “Having the support of a partner who is alive for living life is more important than anything else.”

“जीवन चांगल्या माणसाशी सामंजस्य तरी करण्याला मिळाल्यावर तो गोड जाणे विसरू नका.” “When you get someone in life who understands you well, do not forget to value them.”

“ह्या जगात आयुष्याची अनेक रिते असतात परंतु जीवनसाथीसाठी तू कोणाच्या शोधावर नवीन पध्दतीचा शोध करतो नाही तर कधीही फुललेल्या पुड्यासारख असेल.” “Life has many ways to offer, but if you do not search for a new way to find a life partner, you may end up like a bloomed flower.”

“आयुष्य जे काही नसतं ते सगळं झालं पण जोडी जेव्हा तापमान जास्त पडतो तेव्हा खोटे आदमी धुरल, किंवा मित्रत्वासाठी फेंदुणी तयार करतात.” “Life may have nothing, but when the temperature rises in a relationship, some may betray, or some may fix the relationship for the sake of friendship.”

“एका मुलाच्या हाताला जागा देऊळची तुमच्या दुःखाचं भर देणारं साथ खरं आहे.” “Giving a place to hold on to a boy’s hand can be the real partner when life gives you sorrow.”

“जगण्यासाठी असलेल्या सुखोदयादम्याला जवळच्या नाही तर दूर जाऊनही काय विसरू नका” “Even if you have to go far to find the partner who makes you happy, do not forget to keep them near later.”

“जगात कोणासाठी त्याला महत्त्व असेल याची जाणीव आहे की संबंध साधडतील तर तुम्हाला संघाच्या आवडी समजायची.”

“Knowing that someone in this world values you upholds the importance of relationships. If they are significant, then you will understand the meaning of belonging.”

“या जगात दोघांचं सुंदर आहे पण त्यापैकी आणि एकचं सहवास हे खरंच खास आहे” “The world has two beautiful things, but staying together with just one of them is a special thing.”

“आयुष्यात कुणाला मिळते दोघांमधील फसवण्याचा अनुभव, त्यांचा निरोप समजण्यासाठी आवडतो.” “Experiencing being caught up between two individuals in life is a joy, but understanding how to choose can be challenging.”

“आयुष्य सुखद असते जेव्हा तुमच्यातलं संबंध सुंदर शांत आहे.” “Life is happy when your relationship is beautiful and peaceful.”

“दोघांमध्ये एक इच्छा, एक बळ आणि एक मार्ग, हा पुरतं करण्यात संघाचा बंध नाटतं” “One desire, one strength, and one path between the two, the bond of the partner completes everything.”

“एकाच संगीताची पीढी कोणी एकता घालते त्याचा आयुष्य संपतेल तरी, नेमकं त्याला पहिलं भेट द्यायला देण्याची आवड नाही.” “Even if the next generation of music is missed, the desire to meet the partner once again after a long time does not go away only if one puts their life on hold.” AVOIDING MALAYALAM QUOTES

“समोर टिकून शोधलेलं एक मित्र्याचा स्वप्न, योग्य वेळ येतोय तेव्हा ही सप्रेम बंधणी होते.” “The friend’s dream found by staying near becomes a true bond of love when the right time comes.”

“आयुष्यात दोघांमधील प्रथम मध्यस्थतेचा महत्त्व आहे.” “The importance for the mediator in a relationship is more significant in life between two individuals.”

“जगात तुमच्या संबंधासाठी सर्वात असंगत व्यक्तीला समर्थन मिळाला तर तुमचा आयुष्य सुखद म्हणजे चांगलं आहे.” “Your life is happy when you find the most unrelated person who supports your relationship.

“जगणं सखर, परंतु तुमचा संबंध जे सारंगीसारखं मीठं असेल तेव्हा म्हणजे तुमचा आयुष्य खुलंच मस्त आहे.” “Life is like sugar, but when your relationship is as sweet as a Sarangi, then your life is truly at its best.”

“तुमच्या संबंधाचे आधार तुम्हाला काय सिद्ध करते हे म्हणजे गरज असलेल्या वेळेला तुम्हाला कोणता मार्ग वाढतो हे समजण्यासाठी कमाल आहे.” “Understanding which way your relationship is going during the time you need it the most is significant.”

“आयुष्यात एका संघाच्या साथीमुळेच माणूस पूर्ण होतो.” “Human life is fulfilled only due to a partner’s support.”

“जगण्यासाठी अचूक त्रास आहे, परंतु त्रास संघाच्या आणि जोडीच्या संस्कारांमुळे जास्त मानाचा आहे.” “Life is full of reliable scares, but the panic from a bond and relationship is the desirable thing.”

“या जगात तुम्हाला कंटाळलं तर, तुमच्या संघाची महत्त्वाची जाणीव येते.” “When the world breaks you, the strength of your relationship becomes understood.”

“आयुष्यात एक संघाचे साथ काही होऊ देते, दुःखांच्या बदल्यात मनपेक्षा शक्तिशाली संघ असणं रोजचं आपलं दोनच …पण कोण वाटतंय तो संबंध फक्त संधी किंवा जोडीचं आहेल का? माझं उत्तर त्याच्यांच्याकडे आहे जी माझी सांत्वना देतंय.” “A relationship gives you something in life, a supportive relationship being stronger than one’s mind during times of distress. But who knows if the bond is only a matter of coincidence or an actual connection? My answer is for those who offer me solace.”

“आयुष्यात जोडीच्या महत्त्वाचाच असते, माणसाशी सगळ्यांना एकपेक्षा अधिक शिकवता येते. तुमच्या संबंधाच्या जूळव्याचे सरासरी आयुष्य प्रमाणिक होते.” “The importance of a relationship is paramount, which educates everyone more than ever. The average lifespan of your relationship determines the life’s authenticity.”

“आयुष्यातील सुख संघासह कमी असतो.” “Life’s happiness is less without the support of your partner.”

“तुमचा संबंध तुम्हाला पवित्र के होतं याचा मुलांच्या मुलात सविस्तर शिकवते.” “The sanctity of the relationship is taught through the children in a partner’s life.”