JOKER MALAYALAM QUOTES

“ഓടിയെന്നു കിടക്കുന്ന മദത്താണ് ജോക്കർ.”

(The Joker is fueled by the madness that drives him.)

“മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന തീവണിക്കാറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പക്ഷേ വേണം ഉണർത്തിയ കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന മദം.”

(We need more madness to escape the tempests that rage within our minds.)

“നീ കഴിയും പക്ഷേ അതിന് പിൻവലിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ കൊട്ടാറുള്ളത്.”

(You can do it, but your mind will resist.)

“ജോക്കർ ഒരു കുതിരയായി കയറിപ്പോകുന്നു എന്നും അതിൽ അവനിൽ അണയാലോ വരിച്ചുവന്നു എന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മഹാപുരുഷൻ.”

(The Joker is like a stallion that runs wild, and what we create in him is a great man.)

“പരിഷ്കരണം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മാസ്ക് നമുക്കാണ് എന്നും.”

(A mask inspires us to change.)

“വിവേകവിനാശം ഒരു കിടക്കാനുള്ള പാത”

(The path to madness is the destruction of reason)

“ഞങ്ങൾ കഴിയും, ഇതിനാൽ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.”

(We can do it, so let’s push through.)

“പരിഷ്കറിക്കാൻ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്നു പണിയിരിക്കുക.”

(Work towards the next thing that needs to be fixed.)

“പക്ഷേ, ജോക്കർ ഉള്ളവർ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭാഗമായിരിക്കണം.”

(If you want to catch the Joker, you have to be his equal at all times.)

“പിൻവലിക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തീവണി ആവും പറഞ്ഞപ്പോൾ, തീവണി ആണ് നമ്മൾ ശക്തിയോ നഷ്ടമോ ചെയ്യും.”

(When we resist, our minds will be consumed by madness.)

“ജീവിതം ഒരാളുടെ പരിണാമമാണ്.”

(Life is the consequence of one’s actions)

“സമൂഹം മൂലം മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിൽ കനിവു കാണാനിടയാക്കിയേക്കാം.”

(Through society, one can see the humanity in another.)

“ആരും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല.” REVENGE KARMA QUOTES IN HINDI AND ENGLISH

(No one has ever entered the heart.)

“എന്നാൽ മനസ്സിൽ നിന്നും ആളുകൾ വലിയ പകരം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.”

(But people can be greater than what’s in their minds.)

“നിഷ്പക്ഷിയായി ജീവിതം കഴിയാത്തവനും തനിക്കില്ലാതിരുന്നു.”

(Life can’t be lived impartially, and one can’t exist without some sense of self.)

“നഷ്ടമാകാതെ സമയം കടന്നിട്ടുണ്ട്.”

(Time passes without loss)

“എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ.”

(What’s left is only what you can see in your mind.)

“പിൻവലിക്കുക, മാറുക, എല്ലാവരും ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതിന്റെ സങ്കീർത്തനം അകലെ ഉണ്ടാകും.”

(Push through, change, and the greatest triumph will be the victory of the heart.)

“മനസ്സിൽ കേംക്ഷകളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ദീർഘിക്കുന്നു.”

(Those who entertain the desires of the mind alone lead a long life.)

“കുറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ പകരം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുംപ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ നടത്തം പിന്തുടരുന്നത്.”

(Small joys can be a great source of pleasure, and hard work is what sustains our lives.)

“നിർബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതികൾ വന്നവർ മാത്രം നിറഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതം ഒന്നിച്ചു ഒരു ഹൃദയമായി കാണിക്കുന്നു.”

(It’s those who have faced the most difficult circumstances that have the capacity to see life as one heart.)

“പിന്തുടരുന്നതിന്റെ പരിമിതികൾ നമ്മുടെ ദു:ഖവും പരിശോധനക്കും കണ്ടുവരുന്നു.”

(The boundaries of dedication are where we find our sadness and exploration.)

“പ്രപഞ്ചം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിരണങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.”

(The world is what we make it, and we all have the power to shape it with our thoughts and actions.)

“അന്യജനങ്ങൾക്ക് തിന്മകളും പഞ്ചശീലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കുക.”

(Keep in mind that others have weaknesses and virtues.)