HAPPY FRIENDSHIP DAY QUOTES IN MARATHI

“आपल्या मैत्रीच्या दिनाच्या शुभेच्छा!”

(Wishing you a happy friendship day!)

“मैत्रीच्या अनमोल मूल्यांचा मूर्त मैत्री आहे.”

(Friendship is the embodiment of priceless values.)

“मैत्री आपल्या आत्मियांच्या हृदयात भरावया.”

(May friendship fill our hearts with joy.)

“सगळ्यांच्या थोड्याफार किनाऱ्यावर चलणाऱी एक आशा आहे – मैत्री.”

(Friendship is the hope that will walk us through the rough waters of life.)

“ह्या मैत्रीच्या दिनाच्या दिशेने जीवनाला सौभाग्य सामर्थ्य आणि हर्ष घेऊन येतात.”

(On this day of friendship, life comes with luck, strength, and happiness.)

“मैत्री हा हव्यासाऱ़च संबंध आहे, ज्यावर धन विशेष आणि आजारे संपर्क होतात.”

(Friendship is a bond that is based on need, not on wealth or health.)

“मैत्रीचे तोरण बरंच सोनेरी भेटी आहे.”

(The arch of friendship is a golden meeting.)

“एक मैत्र तुमच्याला आकारात पुनर्निर्माण करू शकतो.”

(A friend is someone who can reshape you in your image.)

“मैत्र करणाऱ़्या प्रेमाचा हव्यास वाढावा.”

(Grow the longing of love that makes friends.)

“विश्वास करा कि मैत्र कूठल्या आजारावर वारा मारतात.”

(Believe that friends can conquer any disease.)

“प्रेम बोलणारा जीवन मैत्रीमध्ये पुनरुत्थानित केला जातो.”

(Love is a language that is revived in friendship.)

“मैत्र कुटुंबाच्या मर्यादा आणि स्थानकांमध्ये विराझलेला आणि उचित निर्धारित केलेला आहे.”

(Friendship has a defined and appropriate place and position in the family.)

“आपल्याच्या मैत्रीच्या जिवाचा काहीच हळूक नाही.” CHRIS HEMSWORTH QUOTES

(There is nothing trivial in the life of our friendship.)

“माणूस हे आवड सापडल तेव्हा कुठल्याही मैत्राला त्याच्या पेट-दीर्घाबद्दल सांगायला हवं नाही.”

(When a man finds his own opinions, he does not have to tell his friend about his stomach because of its length.)

“मैत्री नव्हे तरी जीवन हळूकच आहे.”

(Life is trivial without friendship.)

“मैत्री हे जीवनातील एक डोळा आहे.”

(Friendship is one eye in life.)

“माणूस स्वर्गात देवपेंदुवरून सुख यागले तरी, समुद्र पार करणं हे आमच्या म्हणून हवंय.”

(Even if a person gets happiness from the gods in heaven, we still need to cross the ocean.)

“मैत्री एक सोनेरी रक्तधारा आहे, ज्याच्या नकाश्ते फडकाल्यावरही विराजक आहे.”

(Friendship is a golden stream, shining even when the stars are absent.)

“मैत्री हा अव्यक्त पथ होता, ज्यात सगळं व्यक्तिस्वरूप अजब आहे.”

(Friendship is an invisible path where everyone is a strange individual.)

“मैत्रीकाल श्वास पुन्हा वाचायला हवं आहे, पण झेपताना पाणी पडणाऱ़्यामध्ये तैरायला हवं नाही.”

(You need to breathe again at the time of friendship, but you do not need to swim when water falls.)

“आठवण तुमच्या दिलात बसतात, त्यांच्याकडे फक्त मोकळे दूरवाणे पहाणया.”

(Memories reside in your heart, looking only at the distant clouds.)

“मैत्रीच महत्व शारिरिक व नैतिक आरोग्यातलं तयारनाद आहे,”

(Friendship is the preparation call for physical and moral health.)

“संधिकाळाच्या घनघोर हालतीत चारोळाच्यावर रंग उच्च केल्यानंतरही नवरीही ते जगणार की मैत्री सकाळच्या संपूर्ण धमक्यालावर असेल.”

(Even after coloring the cheeks in the thick condition of the evening, the woman will sleep on the whole threat of the morning in friendship.)

“मैत्री किती पवित्र आणि विशाल आहे हे हमांमध्ये एकत्र एकरूप आहे असेही हवं आहे.”

(How sacred and vast is friendship, we also need to be the same in love.)