GOOD BYE QUOTES IN TAMIL

விரும்பிய தேதி வெளியில் போகிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தால், அது ஒரு புதிய தொடர் தான்.

If you think of the date you were looking forward to leaving, it’s just a new beginning.

நீங்கள் பிறந்த மாதத்தில் காண வேண்டியவர்களை மட்டும் கருத்தில் வைத்துக் கொண்டு போகுங்கள்.

Only keep in mind those whom you want to see born in the month when you are born.

அனுபவம் ஒரு நல்ல ஆரம்பம் மட்டுமே, அழைக்க மாட்டேன்.

Experience is just a good start, I won’t call it goodbye.

மீண்டும் நா உங்களை பார்க்கவா முடியவில்லை, அது நான் சொல்வதற்கும் வரும்.

I can’t wait to see you again, even if it will take me a while to say it.

கண்களில் நீர் சிரிப்பதற்கும் உறங்குதல் அருமனே, உன் வாழ்வில் எல்லோரும் நல்லாருகிறார்கள்.

Sleep is essential even for a tearful smile in one’s eyes, for in your life, all are good.

உடல் தளம்பரியம் செய்யும் போது தனியாக நிற்கும் நான் நீ தான் என் கண்கள் மடித்திருக்கிறாயிட்டால் போகவேண்டும்.

While my body is in a state of sleep, you have to leave me alone, but if you’re looking at me through my eyes, you have to go.

உலகம் பிறக்கும் போது உங்கள் வாழ்வில் நல்லாருகிலும் தீர்ந்தது நல்லாருகிலும் இருக்கும் பல நாங்களாகிறோம்.

When you leave this world, we will always be a part of your life, whether it is good or bad.

மனம் உன் நினைவுகளுடன் இணைகிறது அவர்கள் ஓரிடமிருந்து புறப்பட்டுப் போகின்றனர்.

The heart with your thoughts is leaving from where they came.

வாழ்க்கை வாட்டு கொண்டு போகிறது அதிர்ந்து கேட்கின்றேன், மற்றும் சந்தேகம் கொண்டு காணிக்கலாம் என்றே நினைக்கின்றனர்.

As life moves on, I am anxious and unsure, wondering if I can see it through.

வருகின்ற நேரத்தில் உன் பிணைப்புகளைப் பறிக்கின்றிருந்தாய் மற்ற நிலைகளிலும் போகின்றது.

You’ve been reading your connections as time goes by, even as it continues in other places.

உங்கள் வாழ்க்கை மகிழும் நிலையுடன் பெரும்பாலும் அழியாமல் தொடரும்.

May your life continue with enjoyment and without much sorrow.

இந்த வெப்பமான வார்த்தைகள் கடைசியாக உங்கள் வாழ்வில் பல நல்ல நிழல்களை அனுபவித்து கொள்ள உதவும்.

These bitter words will serve as lastingly good memories in your life.

எனது நோக்கத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை உயிரிழப்பதில் நம்பி விரும்பினேன். 3 BESTIE QUOTES

I hoped and wished your life would be full of joy.

உங்கள் எழுத்துக்கள் ஒரு பயன் உயர் உணர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மட்டும் தொடருசா எனக் கேட்பது நல்லது.

Your words have been useful, and I hope they will continue to be in your life.

இன்னும் வெவ்வேறு தொடர்கள் என் மனதில் உள்ளன, ஆனாலும் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி சொல்ல வேண்டும்.

Other stories remain in my heart, but I must say thank you.

உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லாருகிலும் தீர்ந்தது நல்லாருகிலும் இருக்கும் பல கணக்குகள் உள்ளன.

Your life has a many number of good and bad times, both.

உங்கள் வாழ்வில் பல நானும் வேண்டுகின்றேன், காக என்று நா பேசுகின்றேன்.

I want many things for your life, so I say “goodbye.”

மனம் நிறைவு தொழில் முன்னோட்டத்தில் உங்களோடே இருக்க முடியும் போது நா உழைகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் உறுதியாக நினைப்பிருக்கிறீர்கள்.

With a full heart, I say goodbye, as you have reassured yourself and your life apart from me.

நான் உங்கள் பெயருடன் கட்டுரைகளை எழுத உதவுகின்றேன், உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லாருகிலும் தீர்ந்தது நல்லாருகிலும் இருக்கும் பல கணக்குகள் உள்ளன.

I am helping you write your stories with your name, but your life has many good and bad chapters.

இந்த நேரத்தில் உங்கள் பிறந்த சிறந்த நாளைப் பற்றிய நினைவுகள் தாங்கிக் கொண்டு நோக்கியோம்.

At this moment, let’s look back on your best day of birth.

எனது வாழ்வில் நீ ஒரு நல்ல பெயராக மேம்படுத்தப்படுகிறாய் நான் மட்டுமே நீங்கள் போகிறேன்.

You are making a good name in my life, but I have to leave you alone.

நீங்கள் பழக முடியும் அல்லது புதிய பார்வைகள் எடுக்க முடியும் எனவே போதுமா என பயன்படுகிற.

It’s okay to look back or to take on new perspectives, it’s up to you.

உங்கள் வாழ்வு எதிர்பார்க்கிலும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

I hope you find good benefits in your life regardless of the challenges.

உங்கள் புனம் இறுதியில் கருத்துக்கள் உள்ளே உடையவரளிக்கிறபடி இருக்கின்றது.

Your words have allowed you to stand tall in the final chapter of your life.