ENGAGEMENT QUOTES IN TAMIL

ஒரு திருமணம் ஒரு புதுமைக்கு திறக்கம் என்னும் சொல்லுக்கு மட்டும் மறுப்புக்கு திறக்கம் அருத்தம்.

A marriage is not just a beginning for newness, it is also a beginning for understanding each other.

அன்பு உள்ளதை நம்பக் கூடாது. ஏனெனில் அது பின்னூட்டத்தை மாற்றும் சாட்சி கொண்டது.

Do not trust love blindly. Because it is often tested.

உள்ளத்தில் கருணையை மேலும் மேலும் வைக்கவும், எளிது என்று கருதாதீர்கள்.

Add more and more compassion to your heart, and you will find everything easy.

உங்களுக்குத் தொழுகத் துணையாய் உள்ளவர்கள் யார் என்று நினைப்பதே நீங்கள் ஒரு மூச்சு வழிவழியாக வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையைத் தெளியப்படுத்துகிறேன்.

I remind you that your companion is the one who will support you. You need to live by reminding yourself of this idea.

தவறுகள் செய்வதன் மூலம் மனைவிகளின் அனைவருக்கும் நீங்கள் பக்கம் இருக்கும் என்று உறுதியளிக்கவும்.

You must be confident that you will be on the side of all your wives by not making mistakes.

நீங்கள் மனைவிகள் முழுவதும் பார்த்ததால் நீங்கள் சந்தேகம் உண்டாகவில்லை.

If you look at all your wives, you will not be doubtful.

மனைவியைப் போன்ற ஒரு சொந்த உறவைப் பெறவும் நாம் ஆசைப்படுகிறோம்; மனிதரில் நாம் புரியும் செய்தியாளன்று, நீதியாக மற்ற மூன்றரகளுக்கும் இருப்பின், விவாகரிக விவரங்களைப் பெற்றுக் கொண்ட நான் ஆர்வத்தில் இருக்கிறேன்.

We desire to get a permanent relationship like the one we get in a wife; As a reporter that we understand among humans, if it is justice and if there are three levels, then I am hoping to get clear information.

பெண் பிறந்தது உயிரைப் பிறக்கவும், மணம் பிறந்தது காதலைப் பிறக்கவும்.

A girl is born to protect life, and marriage is created to protect love.

திருமணத்தின் தனித்துவமும் அசைவாகப் பொருத்துபவைகள் வழிமாற்றம் மற்றும் மனதில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

The uniqueness of marriage, adapting to differences, and understanding it in the heart must be done.

திருமணம் என்பது அன்பை மெலும் அதற்கு மேலான ஒரு செயலும் அல்ல. அது நல்ல சுதந்திரத்தை இலக்கிய ஒன்றியமாக பெற உள்ள எல்லா பக்கங்களும் ஒன்றியமாக அமையும்.

Marriage is not just a mere act of loving. It is the place where all the good independence, literary unity are achieved by being together.

ஒரு திருமணம் ஒரு உள்ளமையின் மொத்தம்; ஒரு புருஷன் மற்றும் ஒரு பெண் சேர்ந்து ஒன்றுக்கு போஜனம் செய்வது என்பது.

A marriage is a complete unity; It is the act of enjoying together by two people, male and female coming together.

நம்பிக்கையும், பயனும் அளிக்கவும் முதலில் உங்கள் உயிராக உளர, மேலும் உங்கள் பக்க நிலம் வெளியே நீங்கள் வாழ்வதாக இருந்தால், நீங்கள் சக ஜீவனத்தின் பக்கம் இருக்கும்.

In the beginning, build trust, and usefulness, so that you survive as your soul; If you live outside your perspective, then you can live with your friends ‘life side. QUOTES FROM SATURDAY NIGHT FEVER

மனைவிகள் என்ற பெயர் கிடைக்கும் அதிகமாக நீங்கள் உறுதி செய்து வாழ்வது மிக்க சிறந்தது.

The best thing is to make sure that you have a lot of wives named spouses.

அன்பு கருத்தில் மட்டும் இல்லை; ஒன்றிணையத்தன்மை உடையவர்களிடமிருந்து மட்டும் திரும்பும் நோக்கினால் மட்டும் அன்பு கொள்ளலாம்.

Love is not just a thought; You can only love by returning from people who have only unity.

மனைவிகள் ஒன்றிணையாக ஒரு உறவை ஏற்றும் வழிவழிக்கப் படுகிறது.

Wives are being united to create unity.

நீங்கள் திருமணத்தில் சேர்ந்தால் நீங்கள் குறைந்தபடி நீங்கள் ஒன்றே உங்கள் பக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

If you join marriage, you must be the only one to be your friend.

உங்கள் உறவில் மனம் மகிழும் சிறந்த நிறம்.

The best color is a happy heart in your relationship.

நீங்கள் மனைவிகள் முழுவதுமாக ஒன்றிணையப் போகவேண்டும்.

You must be united as spouses.

உங்கள் உயிருக்கு ஒரு சிறு சிறகை கொடுக்கவும் உங்கள் ஊருக்கு ஒரு வழி கொடுக்கவும் முக்கியம்.

Giving a small lamp to your life and giving a way to your city is important.

இல்லை என்றெல்லாம் தீரும் என்று உறுதி செய்து வாழ்ந்து, பெண்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு திருமணம் செய்வது மிக முக்கியம்.

It is very important to marry someone else and live with confidence that everything will come true.

உங்கள் உடலுக்கு ஒரு உறவு ஏற்படுத்தவும், உங்களுடைய மனதுக்கு ஒரு கருத்து ஏற்படுத்தவும்.

You must have a connection to your body and a thought to your heart.

ஒரு நடையை எடுத்துக் கொண்டு முயன்ற பின் அது மாறும் வழியில் போகும்; அது மனதில் தெளிவாக கண்டிக்கவும் வேண்டும்.

Once you take a step and move forward, it will change; It must be clearly visible in the heart.

உங்கள் மனதில் இருந்து எப்போதும் நீங்கள் நன்மைகளைக் கண்டு மகிழ வேண்டும்.

You must always be happy to see the goodness in your heart.

நீங்கள் பிறந்த நேரத்தில்