DEEP LOVE QUOTES IN TELUGU

“ఎవరూ అనుకుంటేనే తనని ప్రియమునకు పారవశమయ్యాడు.” “No one can resist falling in love with their beloved.”

“నీ కన్నీళ్ళ పెంచుకోవాలనుకుంటే, నిజాయితీగా నాకు ప్రేమాన్ని కనిపించాలి.” “If you want to melt my heart, show me true love through your teary eyes.”

“నిజంగా నవ్వు ఒక నాటి సిరివీరును కూడా కొనసాగింది.” “True laughter adds sweet nectar to the life’s dewdrop.”

“ప్రేమ ప్రేమ మన హృదయం లో, బాగా ఉన్నట్లే కానీ ప్రయాణం బహుదా కష్టకారకం.” “Love is always present in our hearts, but the journey of love can be very difficult.”

“ఎంత మరిని ప్రేమ కూడా, ఎంత మరిని కష్టకాలు కానీ, హృదయం ఒకే కారణం కోసం నడిపే తీరంలో ప్రేమ ప్రధానం.” “No matter how much love or how many difficulties, love is the main reason for life’s journey.”

“ప్రేమ భవాని విహంగము ఒక సమయం ఉదయం కానే ప్రార్ధన, మధ్యాహ్నం మధ్యంతరం ఒక స్టంబనం, సంజె త‌రువాత సమాధానాన్ని విధానం చేసుకొనే మంచి సమయం.” “Love is the morning sun, a pillar at noon, and a peaceful time of contemplation in the evening.”

“హృదయంలో కలవడం నీతో ప్రేమ పండించే మెల్లనె, పంచెస్తే మరీ చాలా ఉత్తమంగా ఉన్నావు.” “If you keep love in your heart, it will make you a better person.”

“ప్రేమ పేరోక్తి అద్భుతమైన ఒక సమర్థవంత శక్తి.” “Love is a powerful force that can do wonders.”

“ప్రేమ మన జీవంత శక్తి, మన హృదయ ప్రణాళికలు మరియు మన జీవన సమాచారం.” “Love is the life force that keeps our heart’s pulse and our life’s message alive.”

“ప్రేమ వేలువుగా వ్యవహరిస్తే చాలా సుందరం, కానీ ఆగిదినకాని ప్రభావం దారిద్ర్యమే.” “Love is beautiful when expressed in gestures, but when it is absent, it feels like poverty.”

“ప్రేమ ఒక నిత్యానందమ, ఒక సముద్రము చక్రవాతి సమర్థ ప్రభావం.” “Love is eternal bliss, a powerful force like a whirlwind in the ocean.”

“ప్రేమ అనే సినిమా లో వచ్చే పాత్రలు నీతో ప్రేమ బాధితులు కాదు, మంచి సహజంగా ఉంటాము.” “The characters in the movie called love are not affected by your love, but they are naturally good.”

“ప్రేమ నిజమైన భావం, కష్టం చెప్తూ ఉన్న సంతోషము.” “Love is a true emotion that expresses both pain and joy.” TIME TO PUT YOURSELF FIRST QUOTES

“ప్రేమ ఒక సంతోషం, ఒక ఉత్సాహం, ఒక ఆనందం, ఒక విశ్వాసం.” “Love is happiness, enthusiasm, joy, and trust.”

“ప్రేమ నిరంతర ఉపయోగం, ప్రేమ మా జీవితాన్ని ఆధారం.” “Love is a constant use and the foundation of our lives.”

“ప్రేమ హృదయ గుండె తో పెట్టనే ఒరటి సారి, మానవత్వంలో ఒక అంశం.” “Love is a touch on the heart that is a part of humanity.”

“ప్రేమ వివాహంలో వివాదం లేనిది, ప్రేమ వాటిని యుక్తిగా కూడా పరిష్కరించగలిగే శక్తి లేనిది.” “Love does not cause conflict in marriage, and it has the power to clarify reasoning.”

“ప్రేమ ఒక రంగులో పాయింది, అక్కడ్నే ప్రేమ లేని జీవితం ఒక నీళ్ళు పూలు.” “Love is like a color, where there is love, life is like a bloom, and where there is no love, life is like a withered flower.”

“ప్రేమ హృదయంలో కలిపించిన ఒక చిన్న పిలువంటి సంతోషం, ప్రేమ లేని జీవితం, చిన్న ప్రశ్నలకు ఒక దెబ్బగా మారిపోవడమే లేదు.” “The small spark of happiness that love ignites in our hearts, makes life without love not a small question but a debatable issue.”

“ప్రేమ ప్రపంచం కెల్లాళ్లే ఒక చనిపోయిన జంతువు యాంటీ, వాటిని ప్రకటించడం ఉండేది కష్టంగా ఉంటుంది అని చూస్తారు.” “Love is like an extinct animal in this world, difficult to express, and hard to see.”

“ప్రేమ కష్టాలు ఉన్న జీవితం, కష్టత లేని జీవితం అందరికీ ఉండకపోతే, ప్రేమ జాబితాల్లో నిజంగా అందరినీ ఎవరికి ప్రేమిస్తాడు.” “In a life with or without difficulties, if love is cherished in the depths of the heart, it really does manifest love for everyone in the list.”

“ప్రేమ రాస్తూ పోతున్న గొప్పలో మాయానికి ఒక స్థానం ఉంది.” “In the great illusion of love, there is a place where magic resides.”

“ప్రేమ నిష్కళంగా మన జీవితంలో ఒక నేరంగా ఉన్నట్లే కానీ, ప్రేమ లేకుండా మన జీవితం వివర్తించవద్దు.” “Love may not always be present in life; but life shouldn’t be without the influence of love.”

“ప్రేమ ఒక అంతరం అని కనిపించే నా హృదయంలో ప్రేమ తో ఉందని ఆమెకు తెలుసు.” “I know that love exists in my heart because I can feel it as an inner sense.”