ATTITUDE QUOTES IN PUNJABI

ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਖਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Those who do not let time affect them, are the ones who leave an impact on time.)

ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (To fulfill promises is what makes someone special.)

ਅੱਗ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਸਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (It makes a big difference to watch fire and pass through it.)

ਇੱਕ ਗ਼ਮ ਕਮ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਗ਼ਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (To share two sorrows is better than to lessen one sorrow.)

ਇਕ ਤੋ ਖੀਂਚ ਕੇ ਚਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸੰਭਵ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (To reach where we want to go, we need to pull and be prepared to transform ourselves.)

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜ ਤਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (With family, that can provide a strong reason to love, it is possible to be happy.)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। (If you do not speak to anyone, it doesn’t necessarily mean they’re thinking about you.)

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। (Their love changed the colors of my life.)

ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Love is like a gathering.)

ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾਂ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Whenever you are different, there is always a mark.)

ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹਾਦਾ ਵੈਅਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (This world loves those who love Waheguru the most.)

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਭੜਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੈਰਮੁਕੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (At the beginning, loving someone is easy, but later it is the most difficult thing to not be tempted and make someone else alluring.)

ਹਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Every paper has ten news items.) YOU WILL REGRET LOSING ME QUOTES

ਪਰਾਈ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (The district which is different from one’s own has everything rotten.)

ਹਰ ਚੀਜ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮੁਹ ਤੋਂ ਜਿਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀ ਨਾ ਚਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (The person who doesn’t smile while looking at everything is considered to be a pragmatic talker.)

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਃਉਲਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (People frequently perform the act of being delirious often on purpose.)

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈਂਟ ਟਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (The minds of those who marry every kind of person start malfunctioning.)

ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਬੋਹਤ ਆਕਾਲ ਲਾਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗਦੀ। (It takes a lot of intelligence to learn from Sikhs, but never from Punjabis.)

ਹਰ ਸੇਖ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਊਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Every sheikh finds a young man who is given knowledge of the lower faith.)

ਵਾਯਰਸ ਵਰਤਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਿਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਠਗ ਵਰਤਦੇ ਵੇਖੋ। (Look at the virus and see the scamming people of sick people.)

ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (Don’t remember who did it, remember which era I get into trouble.)

ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਚਲੋ, ਉਥੇ ਭਾਜਿਆਂ ਨਾ ਖੋਦੋ। (Wherever you go, don’t dig for hurdles.)

ਹਰ ਜਿਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਲਣਿਏ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। (Anyone can be liberated if they have themselves protected in a trap.)

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਣਾ ਸਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (If you have read this, then you should learn to walk.)