AMMA KANNADA QUOTES

“ಮನಸ್ಸು ಸಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.” (If the mind is calm, only some electric energy gets destroyed.)

“ಮನಸು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ.” (Cleansing the mind is more difficult than cleansing the body.)

“ಸಾವು ಮರಣ ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅದೊಂದು ಭಯ ತರುವ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು.” (Everyone wishes to know the reason for death, but becoming a cause of death for someone is a scary thing.)

“ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಾಗಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡು.” (Make someone good, see everyone with happiness.)

“ನೀನು ಕನಸು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಡು.” (If someone has hurt you in the past, forgive them in your mind even if it’s just a dream.)

“ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಅವನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.” (One who has the skill to solve problems will encounter problems and grow.)

“ಎರಡು ಜನವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವೇ ಸರಿ.” (You are correct in one of two classes.)

“ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡು, ಹರಿಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಡ.” (Take a bath in flowing water, not in stagnant water.)

“ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡುವೆ ಅಳಿಸಿಹೋಗುವ ಅಂಶವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಇರುತ್ತದೆ.” (Expectation fades away from human interaction faster than from other things.)

“ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ನೈತಿಕತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಲಾರ.” (A person without a cultural background can never be a morally upright person.)

“ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ತ್ರೀ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ.” (A woman who does not receive love is not a human.)

“ಸಂತೋಷದ ಪರಿಮಳವು ಕರುಣಾಮಯಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.” (The fragrance of happiness comes from the heart of compassion.)

“ನನಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಬಂದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” (I was not born to save humans, I am here to release some people from a certain place.) DEEP JUMMA MUBARAK QUOTES

“ಸಂಗೀತವು ದೇವರುವಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ.” (Music is a gift from God for remembering His grace.)

“ಒಂದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರ ತಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ದೊರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.” (If you focus on one thing with your mind, you can attain true meditation.)

“ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೂರಾರು ಕುರಿತು ಬಟ್ಟೆಯ ತಂತಿ ಹೊದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ.” (Some people are so obsessed with clothes that they can talk a hundred things about one task.)

“ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೊಳೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ.” (Only a few moments are left for the sun to set.)

“ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಊರುಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ.” (Thoughts are like a ferry that takes us to the shore of our lives.)

“ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಮಾಧಿ.” (Meditation is a state that comes after praise.)

“ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ದೈಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು.” (Writing physical responsibilities in a person’s heart is praying.)

“ಸಂತೋಷವು ಯಾರಿಗೆ ಬರಕೂಡದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಿ.” (No one should think that happiness is not for them.)

“ಸಮಾಜದ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರುಗಳು.” (Women in society are gods for everyone.)

“ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.” (We must be stable in the conditions we have to show.)

“ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ.” (Words can cause pride and show the way to peace.)